Loišov dvor

Projekty

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE Č.2

Výzva na predloženie ponuky

Zverejnené: 03.02.2020
Veľkosť: (176.16 kb)

Príloha č.1 Technická špecifikácia

Zverejnené: 03.02.2020
Veľkosť: (96.88 kb)

Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií

Zverejnené: 03.02.2020
Veľkosť: (32.5 kb)

Príloha č.3 Kúpna zmluva

Zverejnené: 03.02.2020
Veľkosť: (156.3 kb)

Príloha č.4 ČV o subdodávke

Zverejnené: 03.02.2020
Veľkosť: (17.27 kb)

Príloha č.5 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

Zverejnené: 03.02.2020
Veľkosť: (16.39 kb)

Príloha č.6 Informácie o osobe, ktorej služby alebo podklady uchádzač pri vypracovaní ponuky využil

Zverejnené: 03.02.2020
Veľkosť: (18.19 kb)

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti LOIŠOV DVOR, spol. s r.o.

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky

Miesto realizácie projektu: Baška

Názov a sídlo prijímateľa:   LOIŠOV DVOR, spol. s r.o.,   Baška 300, 04016 Baška

Stručný opis projektu:
Predmetom projektu je nákup inovatívnej technológie na spracovanie mäsa a mliekarenských výrobkov.
Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti LOIŠOV DVOR, spol. s r.o., zvýšenie objemu tržieb a pridanej hodnoty, vytvorenie nového pracovného miesta.

Dátum začatia realizácie projektu: február 2020
Plánovaný dátum skončenia realizácie projektu: november 2020
Výška poskytnutého príspevku: 126 220,65 EUR

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa prostredníctvom vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb obstaraním novej inovatívnej technológie a jej zavedením do výroby. Nová technológia svojim vysokým inovačným potenciálom zabezpečí  zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu, rast pridanej hodnoty a produktivity. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku na obstaranie technológie sa zvýši kvalita, rýchlosť, efektívnosť, pružnosť vo výrobe a zároveň dôjde  k prijatiu 1 nového zamestnanca.

www.opii.gov.sk